جستجوی سریع


محدوده قیمت:
از تومان
تا تومان
تاریخ از : روز ماه سال    
تاریخ تا : روز ماه سال    

الکتروموتور چیست - انواع الکتروموتور - قیمت فروش الکتروموتور


الکتروموتور چیست ؟

الکتروموتور شکلی از موتورهای الکتریکی است که الکتریستیه رو به حرکت تبدیل می نماید .به ظور کلی هرکجا حرکت یا چرخشی وجود دارد موتور الکتریکی یا الکتروموتور نیز وجود دارد .

الکتروموتور یا موتورهای الکتریکی ( Electric Motor )

موتور الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی تبدیل می نماید .اکثر موتورهای الکتریکی برپایه اصل الکترومغناطیس به حرکت در می ایند .

انواع الکتروموتورها